Na používanie e-shopu musíte mať povolený JavaScript!

Duševné sily

Duša (vedomie človeka) sa vyznačuje tromi silami, tromi charakteristickými vlastnosťami a tými sú myslenie, cítenie a vôľa. "Rozvinutie síl duše venuje celému životu morálne zdokonalenie, náhľady do súvislostí, stabilnejšiu pružnosť v zdraví a psychickej pohode a otvára cvičiacemu počiatočnú cestu k majstrovstvu a k vedeniu svojho života",  H.Grill. 

 

Autor: Miriam Bellušová, publikované dňa 30. septembra 2016

Sú to najmä usporiadane zacvičené ásany (jogové polohy), ktoré nás učia pevne vôľou uchopiť telo a zároveň dobrou koncentráciou v našom vedomí myslieť na predstavu ideálu ásany. Učíme sa pri nich aj vnímanie citom, keď vnútornú pozornosť venujeme vnemom z cvičenia ásany a zároveň sociálnemu okoliu, s ktorým prostredníctvom ásany komunikujeme bez slov.

Myslenie v rámci duchovno-duševného školenia  chce byť viac než intelektovou činnosťou. Je to aktívne utváranie si reálnych predstáv o javoch a dianí.  Jeho významnou súčasťou je pozorovanie, vnímanie skutočnosti bez projekcií a subjektívneho vnášania minulých skúseností. Pozorovanie je obvykle spojené s následným reflektovaním, popisom pozorovaného objektu/javu/diania a až následne prichádza skutočné objektívne poznanie.

Cítenie sú menej rôzne emócie a nálady, ako skutočné citové vnemy, senzibilné ladenie sa prostredníctvom srdca a vnútornej koncentrácie. Takéto intenzívne zažívanie okolia alebo diania v tele a vo vedomí, prostredníctvom vnímania citom, je súčasne dobrým pomocníkom pre objektívne pozorovanie.

Vôľa by chcela byť správne použitou hnacou silou človeka. Pomáha mu priviesť myšlienky a vnímané potreby svojho okolia do uskutočnenia. Vôľa je vtedy použitá správne, ak je smerovaná von, do vzťahov s okolím. Tým sa zároveň vhodným spôsobom posilní sebahodnota človeka a jeho sila pre ďalšie pôsobenie vo svete. Najmä sa pri vôli nejedná o žiadostivé, požadovačné či nátlakové presadzovanie sa.

V ásanovej praxi sa usilujeme tieto tri zložky vedomia vhodne usporiadať a pomocou tohto poriadku prinášať aj do vedomia človeka pokoj a nadhľad. Myslenie stojí obvykle na začiatku cvičenia, kedy v predstave formujeme obraz ásany (ideál), myslíme je vnútorný obsah. Tento obsah a predstavu uskutočňujeme pomocou tela, a to dobrým členením vôle (určitá časť tela je v aktívnom nasadení, iná skôr uvoľnená). Cítenie nám pomáha vnímať, do akej miery  ásana vyjadruje ideál a zároveň zažívať vnútorným citom obraz ásany. Týmto spôsobom potom ásany nie sú len telesným cvičením, ale viac umelecko-estetickou formou pohybu. 
 


Podeľte sa o článok s priateľmi na sociálnych sieťach: