Na používanie e-shopu musíte mať povolený JavaScript!

Zoznámte sa s Heinzom Grillom

V tomto príspevku predstavujem osobnosť Heinza Grilla, ktorého životné dielo ma inšpirovalo na mojej ceste jogovej učiteľky. Viacerí z vás už poznajú fotografie jeho jogových pozícií, ktoré pôsobia mimoriadne ľahko, akoby neovplyvnené zemskou príťažlivosťou. Iní ste sa s ním už aj osobne stretli na seminároch v Bratislave, alebo v severnom Taliansku.

Ďalší vari dokonca sledujete jeho vlastný blog a youtube kanál, kde zverejňuje rôzne odborné príspevky z oblasti jogy a spirituality, alebo sa vyjadruje k spoločenskému dianiu. Dnes je mojou ambíciou predostrieť vám  ďalšie informácie a skutočnosti, ktoré vám umožnia spoznať rôznorodosť a šírku jeho práce. Tiež nahliadneme k menej príjemným okolnostiam, s ktorými sa ako spirituálny bádateľ a novátor potýka na svojej životnej dráhe.

Autor: Miriam Bellušová, publikované dňa 22. augusta 2019

 

Z Heinzovej biografie

Heinz Grill sa narodil v roku 1960 v obci Soyen pri Wasserburg am Inn v Južnom Nemecku. Od detstva mal silný vzťah k prírode a veľkú potrebu slobody a bol, ako vraj hovorievala jeho mama „nevychovateľné“ dieťa. Neskôr však údajne otec pripustil, že sa napokon "sám vychoval celkom dobre". Ale neodbočujme. Jeho náklonnosť pre prírodu viedla až k tomu, že sa stal veľmi uznávaným horolezcom, realizoval mnohé prvovýstupy a otváral nové horolezecké trasy. Stal sa liečebným praktikom a svoje zdravotnícke vzdelanie obohatil štúdiom antropozofie a dychovej terapie. Popritom sa zaoberal jogou, absolvoval jej základné štúdiá v Kanade a stal sa dnes už medzinárodne známym a uznávaným jogovým učiteľom. V súčasnosti žije v severnom Taliansku a pôsobí ako spisovateľ a odborný referent. Napísal viac ako 60 knižných titulov a na podujatiach rôzneho charakteru vedie prednášky so zameraním na jogu, spiritualitu, pedagogiku, architektúru, výživu a medicínu. Podieľa sa aj na vzdelávaní jogových učiteľov z rôznych európskych krajín.

 

Moja osobná skúsenosť – prirodzený rešpekt

Stretnutie a rozhovor s Heinzom Grillom je zaujímavá skúsenosť. Je prirodzenou autoritou, ktorej nechcem položiť nepremyslenú, hlúpu otázku, lebo by to bolo jednoducho nemiestne. Má brilantný a briskný úsudok a tak posunie tému rozhovoru nečakaným smerom alebo k oveľa odvážnejším cieľom, než sú tie mnou navrhované. Dokáže veľmi trefne poukázať na široké možnosti a človek si sám uvedomí, že tam, kde predtým vnímal svoje hranice, má ešte obrovský priestor pre ďalší rozvoj. Niekto by si pomyslel – aha niečo ako koučing, ale v jeho prípade je výstižnejšie použiť pojem orientácia. Nepoužíva totiž žiadne všeobecné frázy, vzletné motivačné techniky, ani nevyrába bubliny prchavého sebavedomia. Logicky a uveriteľne, zmysluplne podnecuje človeka k rozvoju, pomôže mu zorientovať sa vo vlastných možnostiach.

Ukážka prípravného cviku - Vzdelávanie jog. učiteľov - Lago di Tenno

 

Postrehy zo vzdelávania učiteľov jogy – odbornosť a tolerancia

Pritom na vzdelávacích podujatiach vystupuje veľmi skromne, dlho je tichým pozorovateľom, než sa sám zapojí. Hovorí vecne a konkrétne k téme.  Pozornosť poslucháčov udržiava aj jemným humorom, keď do prednášky pridá úsmevnú príhodu alebo paradoxy, ktoré majú humorný podtón. Často kladie otázky a je zdržanlivý v tom, aby poslucháčovu odpoveď  opravoval alebo bezprostredne skritizoval. Až v diskusii sa mnohokrát ukáže, že odpoveď mala zásadné nedostatky, alebo isté rezervy. Ani pri kvalitných odpovediach založených na odbornosti poslucháčov neprechádza k ováciám a prehnanej pochvale. Preto jeho prejav pôsobí veľmi pokojne a usporiadane. Občas sú témou prednášok otázky spoločenského diania a otázky spirituality, ktorá je v dnešných časoch spravidla vymedzovaná len pre náboženské kruhy, alebo uzavreté ezoterické skupiny. Svojich poslucháčov však práve naopak pobáda k individuálnemu,  zodpovednému prístupu k spiritualite a duchovnému poznaniu. Ak vníma nepochopenie v tejto oblasti, jeho príhovory sú veľmi dôrazné a vyžadujú veľkú mieru sebareflexie poslucháčov.

Popri vlastnej jogovej praxi vyučuje jogových učiteľov z nemecky hovoriacich európskych krajín, a tiež z Talianska, Slovenska, Belgicka alebo Veľkej Británie.  V rámci jogovej praxe učí Heinz rozvíjať predstavy o jogových ásanách a k nim prináležiace cítenia. Túto schopnosť si adept jogy  prináša aj do bežného života a môže si tak samostatne tvoriť predstavy a stanovovať zmysluplné ciele  v rôznych oblastiach jeho aktivity. Napríklad pre utváranie kvalitných vzťahov vo svojom okolí, pre kreatívne pôsobenie v oblasti pedagogiky alebo dizajnu, pre rozvoj kritického myslenia a tvorenia si vlastného úsudku o spoločenskom dianí.  Spektrum uplatnenia tejto, mohli by sme povedať zručnosti, je veľmi rôznorodé.  Kvalitne vypracovaná predstava pomáha človeku ujasniť svoje ciele,  kvalitná vôľa (bez manipulácií a nátlakov) mu tieto ciele pomáha plniť a výsledok, ktorý dosiahne nie je len výkonom, ale má aj určitú spoločenskú alebo umeleckú kvalitu a túto dokážu vnímať aj ostatní ľudia a dokonca môže pozitívne ovplyvniť aj ich vlastný život.

Vzdelávanie jogových učiteľov v severnom Taliansku

 

Jogová koncepcia Nová jogová vôľa

Poznávacím znakom jogovej koncepcie, ktorú sám vypracoval a nazval Novou jogovou vôľou, je vykonanie jogovej pozície  vychádzajúc z predstavy o nej.  Predstava je rozvinutou myšlienkou, obrazom určitej zákonitosti z duchovných svetov, ktorá sa vyjadruje napr. v rytmoch prírody, ľudského tela alebo vesmíru. Jogová ásana je potom umeleckým vyjadrením tejto predstavy prostredníctvom tela.

Pri kreovaní tohto moderného a pre súčasného človeka dobre uchopiteľného jogového prístupu sa Heinz Grill inšpiroval  učením a dielom viacerých indických jogových majstrov, najmä Sri Aurobinda a Swámi Sivánandu. Obohatil ho  antropozofickým poznaním vypracovaným Rudolfom Steinerom a tiež dôležitým aspektom liečebného účinku dychu  podľa Dr. Johannesa Ludwiga Schmidta a Günthera Braungera. Syntézou a najmä vlastným skúmaním princípov týchto učení vypracoval celkom nový jogový prístup. Jeho centrálnym prvkom je vyváženosť duchovného a svetského aspektu v konaní človeka. Za dôležitý cieľ pre jogového učiteľa však považuje to, aby poznal rôzne jogové prístupy a pozorne vnímal odlišnosti jednotlivých jogových smerov. Hovorí, že vykonanie jogových pozícií sa líši podľa idei a cieľa, ktoré si cvičiaci predsavzal. Zdôrazňuje, že bezmyšlienkové vnáranie sa do subjektívnych pocitov tela a emocionálne vyžívanie sa v nich nie je pre človeka ničím cenné, ba dokonca posilňuje  jeho inklinovanie ku konzumnému životnému postoju.

Ľudské vedomie možno označiť tiež pojmom mikrokozmos, ktorý je odrazom makrokozmu – vesmíru  - a tak je človek neoddeliteľnou súčasťou kozmu a teda nie je ani odkázaný hľadať  akési ezoterické napojenia na vesmír či energie. Pokiaľ rozvíja schopnosti vlastného vedomia, rozvíja aj svoj spoludiel na vesmíre a prispieva k lepšiemu uplatneniu ľudského potenciálu tu na zemi. Od takéhoto pochopenia sa potom odvíja aj výrazný sociálny aspekt Novej jogovej vôle a motivácia ku konaniu prospešnému pre spoločnosť  a sociálne okolie človeka.

Z jogového seminára v Bratislave

 

Cesta bez prekážok ?

Viaceré prípady z histórie ľudstva dokazujú, že pokiaľ jednotlivec prináša nové poznanie alebo podnety, ktoré sú odlišné od dobového, spoločenského základu poznania, resp. ktoré v mnohom predbiehajú svoju dobu, dostáva sa ľahko do situácie, kedy je spoločnosťou zavrhnutý. Jeho názory sú odmietané, v stredoveku napríklad označované za kacírske. Dokonca môže byť hanobený na cti a v extrémnejších prípadoch z minulosti, alebo v diktátorských spoločenských režimoch aj pripravený o život.

Hoci dnes v Európe žijeme v modernej spoločnosti, vplyv na jej riadenie majú ustálené systémy – politické, cirkevné, sociálne a ekonomické. Ich aktéri pozorne sledujú akúkoľvek odchýlku od štandardov a motivovaní snahou o zachovanie moci, vplyvu, zisku či statusu sa usilujú o jej odstránenie. Istým spôsobom sa aj filozofický základ diela Heinza Grilla môže javiť ako "odchýlka" od súčasného konzumného a emotívneho ladenia spoločnosti. Jeho podnety pobádajú jednotlivca dôverovať vo vlastný úsudok, vnímať hlbšie súvislosti prírodných a spoločenských javov, byť cieľavedomý a aktívny vo svojom okolí. Inými slovami – učia ho byť nezávislým a slobodným a zároveň spoločensky zodpovedným.  To samotné sa zle znáša so zaradením sa do uniformných procesov, s marketingovými manipuláciami, cirkvou aplikovanými skupinovými prejavmi duchovnosti a vynútenou bázňou voči zvonka nariadeným autoritám.

Preto sa aj Heinz Grill z času na čas stáva predmetom útokov v médiách a na internete. Vyčítajú mu - ako osobne sledujem, že údajne pôsobí ako „guru“, sľubuje osvietenie, buduje vlastný kult osobnosti a okolo seba zhromažďuje členov akejsi sekty. Cieľom týchto útokov je znevážiť jeho osobu a zastrašiť tých, ktorí sa zaoberajú s individuálnou spiritualitou, alebo v nich vzbudiť pocity viny. Pritom tí, ktorí sa s Heinzom Grillom niekedy osobne stretli, dávajú veľmi pozitívnu spätnú väzbu k jeho práci a potvrdzujú, že sa stráni akéhokoľvek vyzdvihovania jeho osoby, že komunikuje veľmi otvorene a ľudsky rešpektuje všetkých prítomných. Paradoxne, útoky smerujú viac na jeho osobu, než na jeho dielo. Pretože kritika jeho rozsiahleho knižného diela, básní alebo návodov na umelecké cvičenie jogy by vyžadovala hlbšie, skutočné zaoberanie sa s nimi, čo pre kritikov nie je zrejme až tak zaujímavé. Heinz Grill je pritom otvorený každej konštruktívnej kritike a vecnému dialógu a víta ich ako potrebný prvok pre ďalšie napredovanie.

 

Autor a jeho dielo

Ako v jednom zo svojich článkov uvádza dlhoročný vydavateľ kníh Heinza Grilla, pán Stephan Wunderlich: „ každý, kto vytvorí pozoruhodné umelecké dielo, prípadne prináša kultúrny impulz, robí tak silou svojej individuality. Osoba autora je neoddeliteľne spojená s jej umeleckým dielom. Osobu nemožno eliminovať bez toho, aby sme nescudzili dielo. Ak si odmyslíme autora, potom vec už viac neexistuje, nakoľko jej chýba duchovná substancia.

V oblasti hudby ešte dokážeme vnímať túto skutočnosť celkom prirodzene: Ten, kto sa zaoberá s Beethovenom, napríklad hrá Beethovenovu klavírnu sonátu, nepatrí preto do Beethovenovej sekty. Tiež ho neoznačujeme ako Beethovenovho prívrženca, ale prinajlepšom ako milovníka hudby. Beethovenova sonáta však tiež nie je jednoducho akási klavírna sonáta, ale je to Beethovenova sonáta. Je jedinečná, nezameniteľná. Skladateľa zameniť nemožno. Je spojený s umeleckým dielom. On mu dáva jeho jedinečné razenie. Rovnako tak musí byť možné zaoberať sa literatúrou Heinza Grilla bez toho – aby sme boli na verejnosti hanobení ako príslušníci vymyslenej sekty.„

Problémom tohto zastrašovania verejnosti nie je len samotné ohováranie a zneváženie osoby Heinza Grilla, ale v podstatnej miere práve účinok šírených klamstiev, ktoré spôsobujú rozklad sebadôvery pre individuálnu cestu spirituality. Je to podobný mechanizmus, ako konšpiračné teórie, propaganda extrémistických hnutí, rôzne bežne rozšírené manipulatívne techniky správania. Strach a nedôvera hlboko zasiahne každého čitateľa klamlivých príspevkov a ochránení pred nimi sú len tí, ktorí si sami tvoria vlastný názor a úsudok o informáciách, s ktorými sa potýkajú. Pokiaľ sa aj vy stretnete v médiách alebo na internete s kritickými vyjadreniami a hanobením mena Heinza Grilla a budete zneistení, môžete sa kedykoľvek obrátiť na mňa a informovať sa o skutočnostiach a pozadí týchto útokov.

Na záver ešte uvádzam linky na jeho vlastné autorské stránky, kde sa môžete bližšie oboznámiť s jeho dielom a príspevkami k rôznym otázkam spoločenského diania. Zverejňované práce môžu byť kvalitným podnetom k formovaniu vlastných postojov a skúmaniu diania vo svete:
https://heinz-grill.de/ Youtube kanál "Yoga Arte" alebo "Yoga Heinz Grill"

Ďakujem za Vašu pozornosť a verím, že vám tento článok umožní vytvoriť si jasnejšiu predstavu o tom - ako niekedy na kurze jogy započujem :-) "sivovlasom pánovi na fotke“, ktorého jogový prístup je pre mnohých adeptov jogy veľkou inšpiráciou.


Podeľte sa o článok s priateľmi na sociálnych sieťach: