Na používanie e-shopu musíte mať povolený JavaScript!

Špecializované kurzy

Popri všeobecných kurzoch jogy  sú v ponuke Školy jogy AD-joga špecializované kurzy určené ľuďom, ktorí z dôvodu ochorenia alebo náročnej liečby majú aktuálne menší fyzický potenciál, no napriek tomu sa rozhodnú venovať joge. Lekcie sú prispôsobené ich možnostiam pohybu a  istý priestor na nich venujeme aj spoznávaniu možností, ako aktivovať vlastný  samoliečivý potenciál  ľudskej bytosti a podporiť oslabené životné sily.

 

Zmysluplná joga kladie pred človeka úlohu aktívneho, vedomého zaobchádzania s telom pre utváranie umeleckých jogových pozícií. Tým sa rozvíjajú sily vedomia – myslenie, cítenie a vôľa, a najmä vlastná tvorivá sila človeka.

Vedomá, tvorivá práca človeka je najlepším prostriedkom pre predchádzanie stavom úzkosti, obavám a psychickým preťaženiam, ktoré pramenia z vonkajších nátlakov a z manipulácií a vedú neraz k závažným ochoreniam organizmu.

Program špecializových kurzov jogy pre onkologických pacientov prebieha. Informácie o časoch a miestach konania lekcií nájdete v Rozvrhu.

 

Význam jogy pre podporu imunity

V dávnejších časoch ľudia prirodzene vnímali, že zmysluplná práca a zveľaďovanie svojho okolia a prírody je prostriedkom pre udržiavanie fyzickej sily a psychickej pohody.  V dnešných pracovných podmienkach však tvorivý potenciál ľudí spravidla nie je cenený, ba je až potláčaný. Obvyklá je snaha o jeho nahradenie overenými efektívnymi postupmi práce, požiadavkou na vysoký a stále sa zvyšujúci výkon. Životné sily človeka sa tak strácajú v nezmysluplnom „systéme“ a chýbajú mu pre zdravie. Za týchto okolností človek potrebuje alternatívu, nový priestor pre sebarealizáciu, kde uplatní svoje skutočné duševné sily, aby sa ochránil pred stresom a radosť ubíjajúcim stereotypom práce, ktoré ústia až do apatie a úplnému podriadeniu sa situácií, bez nádeje na zmenu. 

Ozdravne pôsobí napríklad umenie, cítenie estetiky a rytmickosti, ktoré oslovujú viac citový život človeka, než jeho intelekt. Aj štúdium jogy zamerané na estetické, umelecké formovanie jogových pozícií, tzv. ásan, na posilňovanie tvorby predstáv a snaha porozumieť hlbším významom, ktoré ásany obsahujú, vyžaduje tvorivé, pracovné nasadenie. Joga sa tak stáva podnetným prostriedkom budovania tvorivých, životných síl. Ochraňuje aj pred psychickým preťažením, ktoré má svoj pôvod v cudzích vonkajších nátlakoch a manipuláciách. A v neposlednom rade zahŕňa aj tréning vôľových schopností, ktoré celkovo vzpružia človeka oslabeného vplyvmi choroby. Takto sa povzbudzujú liečebné sily organizmu a imunitný systém sa posilňuje v schopnosti zachytiť včas chorobné dianie v rôznych orgánoch tela.

 

Špecializované kurzy sú vhodné aj pre ľudí s rakovinou

Onkologické ochorenia sa stávajú častou témou našich rozhovorov. Je už skôr zriedkavosťou, poznať rodinu, v ktorej nik netrpí týmto ochorením.  V mysliach ľudí je rakovina spojená s veľkým tajomnom, strachom o seba a svojich blízkych, strachom z liečby, a v nemalej miere aj strachom zo smrti. Tento strach a neznáma bytosť choroby obmedzujú schopnosť konať, hľadať riešenia a vzoprieť sa spleti osudu. Kľúčom pre zaujatie správneho postoja k chorobe je práve poznanie, vedomosť o možných riešeniach, vedomosť o účinnosti a rizikách liečby a o jej vedľajších účinkoch, vedomosť o perspektívach.

Len málo skutočného poznania sa dostáva k pacientom dotknutým rakovinou. Medicína pozná len obmedzené riešenia, lekári sami sú konfrontovaní s neznámymi príčinami choroby a sú rovnako postihnutí strachom z rakoviny a z jej následkov. Príležitosť mnohokrát využívajú zištní liečitelia so zázračnými liečivami na jednej strane a farmaceutické spoločnosti  s doplnkami výživy na strane druhej. Informácie o naozaj účinných alternatívnych postupoch liečby sú vzácne a vyžadujú pátranie na rôznych úrovniach ako v detektívnych románoch.

Jedným zo zdrojov, ktoré poskytujú kvalitné odborné informácie, sú výskumy a bádania v oblasti rakoviny realizované spirituálnym učiteľom a liečebným praktikom Heinzom Grillom. Vo svojom diele venovanom terapeutickému aplikovaniu koncepcie Novej jogovej vôle v liečbe rôznych ochorení sa zaoberal aj súvislosťami rakovinového ochorenia. V roku 2002 vydal knihu "Vysvetlenie, profylaxia, terapia rakoviny z celostného medicínskeho a spirituálneho hľadiska". Táto kniha (nájdete ju v našom e-shope) a najmä na jej základe autorom Muratom Örsom vypracovaná metodika pre cvičenie vhodných jogových zostáv, tvorí základ pre špecializové kurzy.

Cieľom špecializovaných kurzov jogy je pomocou kreatívneho cvičenia jogy sprostredkovať ľuďom postihnutým rakovinovým ochorením informácie, ako aktivovať vlastný imunitný systém, ako utvárať zmysluplný vzťah k životu a svetu napriek postihnutiu chorobou, a tiež ako pochopiť význam choroby pre ďalší rozvoj človeka na duchovno-duševnej úrovni.

Vo svojej všeobecnej jogovej praxi kladiem dôraz na individuálnu prácu s klientom/študentom jogy; aby porozumel jogovej ásane nielen z fyzickej, ale aj obsahovej stránky. Z tohto porozumenia buduje vlastný vzťah k jogovej ásane a môže sa napokon samostatne venovať jej utváraniu, prežívaniu formy a estetickému obrazu. Mojim cieľom je, aby joga skvalitnila nielen zdravie človeka, ale aj jeho celkový  postoj k životu. Viera, že ľudský život má zmysel napriek obdobiu choroby a že chorí blízki majú byť v úprimnej podpore podnecovaní k sebaaktivovaniu svojich síl, je mojou hnacou silou na tejto ceste.

Prosím neprihlasujte Vašich priateľov a blízkych v ich zastúpení. Vlastné rozhodnutie pre zapojenie sa do novej aktivity je veľmi dôležitým úvodným krokom k posilneniu slobodného životného postoja.

 


Podeľte sa o článok s priateľmi na sociálnych sieťach: