Na používanie e-shopu musíte mať povolený JavaScript!

Pozdrav Slnka a jeho význam pre súčasného človeka

Pozdrav Slnka je jogová cvičebná zostava, zložená z dvanástich rytmicky sa striedajúcich, čiastkových pohybov. V priebehu niekoľkých minút opakovania zostava umožní kvalitne rozcvičiť celé telo, zahriať sa, uvoľniť a pripraviť sa na ďalšie intenzívnejšie cvičenie.

V modernej joge je veľmi rozšírená a v jednotlivých jogových smeroch existujú rozličné formy vykonávania pozdravu Slnka. Odlišné sú pritom aj obsahové východiská a chápanie zmyslu cvičenia tejto zostavy. Kým niektoré prístupy čerpajú z duchovných jogových tradícií Indie, iné sa zase orientujú v zmysle západného chápania jogy viac na pohyb a fyzické prínosy pozdravu Slnka.

V tomto príspevku by som vám rada sprostredkovala pozdrav Slnka z rôznych uhlov pozorovania, aby ste o tejto zostave získali širšiu predstavu a spoznali  možný význam tejto zostavy pre súčasného človeka. Hoci tento príspevok nie je návodom na cvičenie, obsahuje v závere aj video zobrazujúce jeden zo známych postupov cvičenia pozdravu Slnka.

Za dôležité aspekty bližšieho zaoberania sa pozdravom Slnka považujem

  • vznik pozdravu Slnka a tradičné chápanie jeho významu,
  • aspekt chrbtice ako dôležitého oporného systému človeka,
  • aspekt práce s dychom,
  • sociálny a vzťahový aspekt a v neposlednom rade
  • duševno-duchovný aspekt.

Dôležité východisko pri tomto zaoberaní sa pozdravom Slnka tvoria moje poznatky zo štúdia Novej jogovej vôle1) .


Pozdrav Slnka - staroindická tradícia alebo moderný prístup?

Pozdrav Slnka vznikol na prelome 19. a 20. storočia, už ako súčasť modernej, tzv. posturálnej jogy.
V tomto období vznikali z pozícií hatha jogy prvé jogové vinyasy - sekvencie pohybov vedúce plynule od jednej ásany k druhej. Duchovný obsah k nemu priradili v novodobých indických školách jogy, vychádzajúc pritom zo starých jogových písomností.2V tomto období vznikla aj  známa mantra3)  klaňania sa hinduistickému bohu Slnka, v sanskrite označovanom Surya.   

V sanskritskom jazyku znie názov pozdravu Slnka Surya Namaskar a existuje aj označenie Surya Namaskara, ktorý prekladáme ako Slnečná modlitba.

Z hľadiska viac ako 5000 rokov starej tradície jogy je to teda skôr novodobá forma praktizovania jogy. Klaňanie sa (namah) slnečnému božstvu v našom modernom kultúrnom prostredí zažívame ako fyzické gesto poklony bez duchovného obsahu. Pomyselné uctievanie Slnka a istá sugestívna predstava kontaktu s energiou Slnka počas tohto cvičenia u ľudí môže navodzovať pozitívne pocity, stavy zvnútornenia a akéhosi vnútorného mieru. Jedná sa o istú formu projekcií svojich pozitívnych skúseností so zažívaním slnečného svetla a tepla. Táto príjemná „nálada“ ale netvorí skutočnú podstatu vykonávania pozdravu Slnka. A účinky cvičenia sa neoslabia, ak sa počas cvičenia neotočíme tvárou  k vychádzajúcemu Slnku. Môžeme ho skutočne vykonávať v ktorúkoľvek dennú hodinu, na ktoromkoľvek mieste a svetovej strane a môžeme sa sami rozhodovať pre intenzitu cvičenia, rýchlosť cvičenia a počet opakovaní.

 Je teda pozdrav Slnka fyzická alebo duševná aktivita?

Odpoveď na túto otázku závisí od prístupu k jeho vykonávaniu. Bez aktívnej práce vedomia by to skutočne mohla byť len rozcvička, cvičenie pri príjemnej hudbe alebo naopak v dokonalom tichu, jemné alebo intenzívne, podľa aktuálnej nálady.

Pri zapojení aktívnej práce vedomia (nie však pridávaním svojich projekcií) sa môže z pozdravu Slnka stať veľmi kvalitné cvičenie tela a zároveň duševné cvičenie pre rozvoj koncentrácie a vnímavosti. Aktívna práca vedomia má tri úrovne – myšlienkovú, citovú a vôľovú. Všetky tieto tri úrovne sa majú istým konkrétnym spôsobom prejavovať pri vykonávaní pozdravu Slnka. Telesná forma vzniká na podnet vedomia.

Úsilie o vyjadrenie určitej myšlienky vo výraze cvičenia napomáha rozvoju cítenia a zažívania seba samého a určuje potrebné nasadenie vôľovej dynamiky a aktivitu cviku. Napríklad, ak cvičíme pozdrav Slnka s venovaním sa predstave šírky priestoru (myšlienka), vnímame lepšie otvorenosť a ľahkosť kontaktu s priestorom (cítenie) a nasadzujeme fyzickú aktivitu veľmi presne, aby sme na fyzickej úrovni zažili rozpínavý pohyb a intenzívne vstupovali do otvoreného priestoru (vôľa). Tak začína predstava utvorená vedomím reálne existovať prostredníctvom výrazu ľudského tela.


Budovanie sily pnutia a vzpriamovania – práca chrbtice

Pri vykonávaní predklonov a záklonov v pozdrave Slnka sa celkom prirodzene ohýba naša chrbtica – centrálna oporná os nášho tela. Pozdrav Slnka sa teda nedá cvičiť bez toho, aby sme neprecvičili chrbát. Aj tu však prichádza otázka: ako kvalitne možno chrbát precvičiť? Pohyby pri vykonávaní pozdravu Slnka nemajú byť násilné, ani prísne vynucované, ale zároveň ani mäkké, nedotiahnuté a pasívne. Pozdrav Slnka je príležitosťou pre aktívne nasadenie sily chrbta a získanie skúsenosti        s aktivitou, ktorú by sme mohli jednoducho nazvať sebaprekonávanie.

Kým oblasť krku a šije ostane v uvoľnenom stave, usilujeme sa v krížovej oblasti zhromaždiť silu a panvu v stoji držať mierne podsadenú. Pozornosť sa sústredí do centrálnej časti chrbta – stredu jeho dĺžky, kde dokážeme nasadiť mimoriadne dynamickú, rozpínavú aktivitu a podporiť tak budovanie sily pnutia. Toto je možné vykonávať v predklonových a tiež v záklonových polohách. Výraz cvičenia je vďaka dodržiavaniu členenia sily v chrbte pekne usporiadaný a je z neho zrejmý nadhľad vedomia nad fyzickou aktivitou.

Nasadenie tejto rozpínavej aktivity, pre toho, kto nie je dobre skúsený v tomto pohybe, nie je jednoduché a vyžaduje odhodlanie a trpezlivú prácu. Cvičiaci prichádza na hranicu komfortných pocitov a ak chce pokračovať v rozpínaní sa, musí prekročiť túto hranicu a dobre sa zamerať na dosiahnutie stanoveného cieľa. Tak sa rozvíja prvá skúsenosť s prekonávaním fyzických hraníc, na podnet vlastného vedomia. Neskôr sa táto skúsenosť stáva súčasťou duševných kvalít človeka a môže sa na ňu spoľahnúť aj v náročnejších životných situáciách. Postupne sa tiež vytvára prirodzene a esteticky vzpriamený postoj a chrbtica sa ozdravuje vo všetkých jej úsekoch.

 

Polmesiac v stoji - aktivita chrbtice v záklone

Dych ako nástroj budovania vedomia

Dych je v porovnaní s telom jemnejšou substanciou, je neuchopiteľný, nezastaviteľný a prebieha nezávisle od vôle človeka. Ľudia skúmaním dychu zistili, že intenzívne vedený dych zvyšuje ich fyzický energetický potenciál. Zamedzovanie prístupu dychu do tela (rôzne zádrže dychu a uzávery v joge, tzv. bandhy) zase naopak spôsobuje zmeny vo vedomí človeka, ktoré ho istým spôsobom odvádzajú od vnímania tela a umožňujú mu vnímať mimotelesné, mohli by sme povedať až kozmické energie. Ani jeden z týchto postupov nepovažujem pre rozvoj vedomia človeka dnešnej doby žiadúci, pretože intenzívna práca s dychom postupne zvýrazňuje dominanciu tela až lipnutie na tele, zakladá sebavedomie závislé na kráse tela. Na druhej strane, extrémne obmedzovanie dychu a vyžívanie sa v mimotelesných energiách časom ovplyvňuje schopnosť kvalitného začlenenia sa do pracovného alebo rodinného života, stráca sa kontakt s realitou života, čo zvyšuje sociálnu izoláciu a môže navodiť postupne aj psychické ochorenia.

Ani o niečo jednoduchšie prepájanie predklonov s výdychom a záklonov s nádychom nemá pre človeka žiadny praktický význam. Snaha cvičiť v rytme dychu vedie k nesústredenosti na pohyb a skracovaniu času pohybov. Alebo sa umocňuje nádych a vykonávajú sa neprirodzené zádrže s cieľom dodržať určenú dychovú fázu. Manipulácie dychu zaberajú celú pozornosť človeka a neostáva tak priestor pre utváranie estetického výrazu cviku.

V súlade s prístupom Novej jogovej vôle je dôležitou zásadou pri vykonávaní pozdravu Slnka zachovávanie voľného dychu. Pre slobodné formovanie pohybu podľa vytvorenej predstavy je dôležité zachovávať voľne plynúci dych, celkom nezávislý od pohybu. Sústredíme sa na vnímanie vzdušného okolia, ktoré nás obklopuje a zo širokého okolia k nám prichádza dych, ktorý nezávisle od nášho chcenia, v potrebnej intenzite zabezpečí zásobenie tela kyslíkom pre prebiehajúcu aktivitu.

 

Rozvíjanie vzťahu k priestoru a sociálnemu okoliu

Vnímanie priestoru pri cvičení pozdravu Slnka nie je dôležité len z hľadiska voľného dychu. Obrátenie pozornosti smerom navonok, do okolia je pre dnešného človeka zmysluplné aj pre rozvoj vzťahov s ostatnými a nachádzanie zmysluplného smerovania svojej aktivity. Pracovné prostredie a izolácia v dôsledku napr. nadmerného využívania sociálnych sietí nás paradoxne vedú často do samoty. Rozvíjanie zmyslu pre vonkajšok a pre ľudí vo svojom okolí je teda súčasťou prevencie vzniku psychických ochorení.

Pozdrav Slnka preto cvičíme s otvorenými očami a usilujeme sa vnímať okolitý priestor vo všetkých jeho dimenziách – výške, hĺbke a šírke. Prirodzená radosť človeka zo zažívania šírky a otvorenosti priestoru sprevádza človeka pri všetkých aktivitách vykonávaných z vlastného rozhodnutia. Zároveň sa učíme rozlišovať medzi centrom intenzívnej aktivity pri chrbtici a perifériami tela, ktoré udržiavame v uvoľnenom stave. Tento pomer potom môžeme zažívať aj v širších súvislostiach, keď vnímame seba vo vzťahu k sociálnemu okoliu, rozlišujeme svoje potreby a potreby ľudí okolo nás a dokážeme ich prinášať do súladu, ak podobne ako v pozdrave Slnka súčinne pôsobí centrum a periféria.

anjaneyasana (pozícia polmesiac)
ashwa sanchalanasana (pozícia jazdca)

K intenzívnejšiemu zažívaniu priestoru a človeka v ňom bezprostredne prispieva pozícia polmesiac, ktorú obsahuje zostava pozdravu Slnka vykonávaná podľa koncepcie Novej jogovej vôle. Namiesto cviku ashwa sanchalanasana (pozícia jazdca) vykonávame pozíciu anjaneyasana, teda polmesiac. Obidve pozície sa cvičia v kľaku, s jednou nohou vpredu a druhou vystretou na podlahe v zanožení. Zásadný rozdiel je v aktivite chrbtice: kým v pozícií jazdca je trup pasívne pribratý do cvičenia a opierame sa o ruky, v pozícií polmesiaca sa trup vzpriamuje hore a postupne sa cvičiaci učí formovať hrudný záklon. Telo sa z pravouhlej podoby transformuje na dva oblúky, ktoré sa rozvíjajú vo vzájomnej súčinnosti, Čím hlbšie klesajú nohy, tým vyššie a viac v záklone sa otvára trup. Cvičiaci teda svojim telom vstupuje v hlbokom kľaku do kontaktu so zemským povrchom a zároveň rovnako intenzívne vyrastá smerom do otvoreného vzdušného priestoru.

 

 

Duševno-duchovný aspekt pozdravu Slnka

Tvorenie si predstáv a rozvíjanie myšlienok, ktoré môžu obohatiť život v najrôznejších podobách je základom rozvoja tvorivej myšlienkovej sily človeka. Podnecuje činorodosť človeka a prospešnú prácu pre svoje okolie. Opakom je pasívne správanie, odťahovanie sa od aktivity, nezáujem a uzatváranie sa do seba prípadne navodzovania si falošných stavov pokoja a pocitov rozjímania. Cvičenie pozdravu Slnka s predstavou a snahou o vyjadrenie určitej témy je teda súčasne duševnou aktivitou, rozvíjajúcou sústredenosť a schopnosť bdelého zaoberania sa.

Autor Novej jogovej vôle, Heinz Grill prináša nový pohľad na pozdrav Slnka, keď jeho vykonávanie obohacuje o uvedomovanie si vlastnej tvorivej myšlienkovej sily. Uvádza, že „tvorivá myšlienková sila spočíva ako liečivý a spirituálny potenciál v najvnútornejšom centre každej jednej individuality.“4) K dvanástim pohybom pozdravu Slnka priraďuje dvanásť veršov, ktoré obrazne sprevádzajú človeka pri spoznávaní myšlienkového života a života cítení. Tieto verše možno priradiť aj k 12 mesiacom roka, začínajúc v decembri a končiac v novembri a znejú nasledovne:

„Z materinskej pôdy rastie ja 
s klíčiacou energiou,
ako keď sa z chlapca
stáva žiak,
ktoré učenie
vedie k prosbe,
bdejúc
kvôli veľkej skúške,
verná oddanosť
v službe,
vedie junáka,
k otcovi.„


Pri cvičení pozdravu Slnka sa pozornosť cvičiaceho môže koncentrovať na tieto verše a rozvíjať tak postupne zmysel pre ich obsah a uvedomovanie si, že privádzanie myšlienok do uskutočnenia je proces spojený s pokorou, oddanosťou, trpezlivosťou a odvahou prekonávať prekážky.

Pozdrav Slnka je veľmi estetickou zostavou, ktorá nás sprevádza jogovou praxou a posilňuje naše vedomie v koncentrácií a bdelosti a naše telo vo fyzickej sile a pružnosti.

Pre inšpiráciu a samostatné zaoberanie sa cvičením pozdravu Slnka som pripravila krátke video o pozdrave Slnka a pozývam vás k jeho sledovaniu.

 

 
1) Nová jogová vôľa (zakl. Heinz Grill) je pomenovanie pre novodobý prístup k joge. Vychádza z tradícií hatha jogy a integrálnej jogy a ďalších duchovných smerov jogy (najmä jňana joga, bhakti joga a karma joga) a obohacuje ich o aktívne zapájanie vedomia pre cvičení jogových pozícií a umelecké vyjadrovanie rôznych ideí a cítení. Čerpá aj z poznatkov antropozofie (zakl. Rudolf Steiner), náuky o múdrosti človeka a podnecuje ľudí, aby sa rozvíjali na myšlienkovej, citovej a vôľovej úrovni súčasne a nekládli do popredia telesný úžitok cvičenia.

2) Zdroj: „Dějiny jógy“, Vojtěch Steiner, r. 2010, Vydavateľstvo Mladá fronta, str. 66

3) Tradičná mantra k pozdravu Slnka, uctievajúca hinduistického boha Slnka – Suryu, znie:
„Óm Mitraya Namah,
Óm Ravaye Namah,
Óm Suryaya Namah,
Óm Bhanave Namah,
Óm Khagaya Namah,
Óm Pushne Namah,
Óm hiranya Garbhaya Namah,
Óm Marichaye Namah,
Óm Adityaya Namah,
Óm Savitre Namah,
Óm Aarkaya Namah,
Óm Bhaskaraya Namah.“
Zdroj: Wikipedia.

4) Zdroj: „Duševná dimenzia jogy“, Heinz Grill, r. 2018, Vydavateľstvo Citadella, str. 324 , Distribúcia: www.jogapremena.sk 


Podeľte sa o článok s priateľmi na sociálnych sieťach: