Na používanie e-shopu musíte mať povolený JavaScript!

Význam cvičenia jogy pre podporu imunity

Dňa 20. júna 2018 sa konala prednáška Joga ako terapia na podporu imunity v  Centre pomoci Ligy proti rakovine v Bratislave. Je naozaj cenné, že vytvorili priestor pre túto aktuálnu a dôležitú tému. Obsah prednášky si prečítajte v krátkom zhrnutí.

 Autor Miriam Bellušová, publikované dňa 22. júna 2018

Pre porozumenie, akým spôsobom pôsobí ochorenie na bytosť človeka a akým spôsobom je možné zapojiť samoliečivé sily organizmu,  som v úvode prednášky načrtla na princípe trojčlennosti  subčlánky ľudskej bytosti  -  JA-silu človeka,  ľudské vedomie a ľudské telo.  Ľudské vedomie sa vyznačuje svetlom, teplom a silami myslenia, cítenia a vôle, ktoré sú prostriedkami vedomej, tvorivej práce.  Ľudské telo je  tvorené matériou, hmotnými substanciami,  ktoré oživuje životná sila - prúdenie jemnohmotných energií, označovaných v joge ako vayu. Patrí k nim napríklad prána, alebo ápana.  JA-sila človeka je ľudským duchom, je božským prvkom v nás.

Choroba, ktorá prichádza k človeku zvonka, vstupuje do ľudského tela a spôsobuje chorobné prejavy - napr. nádorové.  Vstupuje aj do vedomia a obsadzuje ho strachmi, pocitmi viny, smútku.  JA-človeka, ostáva vplyvom choroby nedotknuté, avšak je veľmi často v období choroby a dokonca už v skoršom období, prv než sa choroba prejaví, veľmi oslabené  a tak zlyháva vo svojej riadiacej funkcii vo vzťahu k imunitnému systému, vo vzťahu k procesom dýchania a procesom metabolizmu a ďalším.  Toto sa prejaví nedostatočným  vyživovaním orgánov a telo chorľavie. Orgány vyžarujú do vedomia takým spôsobom, že ho premknú rôzne obavy, strachy až úzkosti  a u človeka sa prejavuje odťahovanie od života, únava, strata záujmu o okolie. Oslabovanie JA-sily človeka vzniká najmä pod vplyvom nevyváženého zapojenia do života - ľudí pohlcuje ich práca, plnia v práci aj v rodine cudzie požiadavky na úkor vlastného rozhodovania, sú vystavení klamstvám, či ohováraniu zo strany iných. Stráca sa princíp vzájomnosti vo vzťahoch a človek je vystavený požadovačným sklonom okolia.

Keďže JA-človeka je chorobou nedotknuteľné,  kľúčom pre obrat v postupe choroby je jeho posilnenie, aby mohlo plniť plnohodnotne svoju riadiacu funkciu vo vzťahu k telu a vedomiu.  Ako však možno posilniť ľudské JA?

Z pohľadu Novej jogovej vôle je cestou k posilňovaniu JA-človeka "konanie zo záujmu, ktoré oslobodzuje vôľu od fixácií a zošnurovaní a pomáha prekonať strachy z podvedomia" (H.Grill). Takýmto konaním zo záujmu môžu byť rôzne tvorivé činnosti, venovanie sa umeniu, študovanie kvalitných spisov spirituálno-filozofického charakteru, a tiež cvičenie jogy, ktoré však nie je pasívnym oddávaním sa s telom, ale obsiahlou vedomou prácou s ásanami. Jej súčasťou je štúdium ideálneho obrazu ásany, jej duchovných významov a napokon jej utváranie vlastnými možnosťami tela.  Ľudské vedomie sa zaoberá tvorením predstáv o ásane, pozoruje jej obraz, estetické formovanie tela a človek pocíti túžbu zaujať takúto zaujímavú, estetickú pozíciu vlastným telom. Telo sa stáva prostriedkom pre uskutočnenie predstavy.  Jeho úlohou je vydať sily pre priblíženie sa ideálu ásany a tak sa pohybuje na hraniciach svojich súčasných možností. Ásana ho vyzýva k sebaprekonávaniu. V pokojnej fáze ásany, ktorá má kratšie trvanie u začínajúcich adeptov a postupne sa predlžuje, má človek možnosť spoznávať jeden zo zákonov bytia- zanechanie starého a nový začiatok. Skúsenosť s týmto cítením postupne vo vedomí zreje a človek skúma, v akej miere lipne vo svojom živote na niečom starom, známom, v klamlivom zdaní istôt a do akej miery je pripravený stanovovať si nové, vysoké ciele. Zakaždým nanovo uplatňovať svoj potenciál  v živote.  Takto vedomie prostredníctvom ásan pracuje na tele a posilňujú sa už spomenuté duševné sily človeka - myslenie, cítenie a vôľa.  

Rozobrali sme aj základné liečebné účinky ásan na úrovni telesných systémov. Je dobre známe, že joga pozitívne ovplyvňuje tráviace ústrojenstvo, dýchanie, lymfatický systém, vylučovanie a stav chrbtice, kĺbov, svalov a šliach.  Novou informáciou však iste bolo to, že tieto sústavy tela sa prostredníctvom jogovej práce regenerujú a prvotne dostávajú oživenie  preto, lebo zaoberanie sa jogovými ásanami stimuluje nervový systém, a to prostredníctvom tvorby predstáv, kvalitného zmyslového vnímania a školením vôle.  V joge podľa zásad Novej jogovej vôľe vedome rozvíjame centrálny nervový systém a ten nepriamo zlepšuje stav vegetatívneho nervového systému, ktorý potom už nezávisle od našej vôle udržiava svet vnútorných orgánov v dobrej kondícií - najmä pokiaľ ide o distribúciu kyslíka a živín do orgánov, o proces metabolizmu bielkovín a proces vylučovania. 

Súčasťou prednášky bolo zaoberanie sa základnými jogovými ásanami pre zažitie sily vzpriamenia a sily centrovania. Inšpirovali sme sa fotografiami z knihy Murata Örsa, Joga a rakovina a zacvičili polmesiac v stoji a trojuholník. Hľadali sme centrum dynamiky stredného chrbta - oblasť solar plexus, ktorá má kľúčový význam pre tvorbu telesného tepla.

Správne fungujúci tzv. tepelný organizmus  úzko súvisí s JA-silou človeka. Vyčerpanie  často vedie k oslabovaniu tvorby tepla a človek trpí pocitmi chladu.  Jogové ásany, ktoré majú svoje centrum na úrovni vegetatívnych nervových zhlukov - solar plexus a solar coeliacus - podporujú tvorbu tepla prirodzeným spôsobom. Patrí k nim okrem iného napr. poloha hlava koleno, váha alebo polmesiac v stoji.

Zlepšovanie schopnosti  zapojiť silu v oblasti krížovej kosti  v pozícií trojuholník je prostriedkom k posilňovaniu vôľových schopností človeka. Čím silnejšia je jeho vôľa, tým viac dokáže zotrvať v realizácií svojich predstáv a napĺňaní cieľov zvolených podľa vlastného záujmu. Vôľa pritom nemá byť presahujúca smerom k iným, manipulatívna alebo agresívna. Aj pomocou jogy sa školíme v tom, čo znamená sloboda vo vzťahu k iným, správne smerovaná kritika a  vyvážený životný postoj.

Verím, že prednáška priniesla účastníkom nové poznatky o tom, prečo je cenné zaoberať sa jogou a že sa ňou mnohí inšpirujú pre zlepšenie vlastného života aj života ich blízkych a celkovo okolia.


Podeľte sa o článok s priateľmi na sociálnych sieťach: