Na používanie e-shopu musíte mať povolený JavaScript!

Joga pre onkologických pacientov

V Centre pomoci Ligy proti rakovine v Bratislave prebiehajú už druhý rok kurzy jogy pre onkologických pacientov. Kurzy vedie lektorka jogy Miriam Bellušová, ktorá v nasledujúcom príspevku hovorí o tom, ako tieto hodiny prebiehajú a v čom spočíva význam cvičenia jogy pre klientov centra pomoci.

V čom je joga prínosom pre človeka a zvlášť pre onkologických pacientov?

Joga rozvíja vzájomnú koordináciu vedomia a tela. Telo dostáva zmysluplný, ozdravný pohyb, prekrvenie a vzpruženie. Ešte skôr než začneme vykonávať fyzické pohyby pre zaujatie jogovej pózy, aktivujeme svoje vedomie. Tvoríme si predstavu o cviku a pohybe. V joge sa učíme sústrediť sa a vedome usmerniť tok myšlienok k vopred zvolenej aktivite. Skúsenosť nadobudnutú na hodinách jogy sa potom usilujeme uplatniť aj inde v živote. Hoci sa to zdá byť na prvý pohľad banálne, nedá sa to spraviť len tak „na počkanie“. Naša myseľ si často vyberá obsahy na základe náhlych alebo náhodných podnetov a teda značne neusporiadane.

U pacientov s onkologickým ochorením sa myšlienky často vracajú k ochoreniu, neustále sa vynárajú obavy o seba, o svoju rodinu a blízkych. V zložitom období choroby predstavuje joga prostriedok pre aktívne zameranie pozornosti smerom k iným, produktívnym a pre spustenie ozdravných procesov obzvlášť potrebným novým horizontom a témam. V joge utvárame nové estetické pohybové formy, spoznávame nové možnosti svojho vedomia a tela. To pôsobí vo veľkej miere oslobodzujúco a prináša chvíle pokoja do zložitých životných okolností.

Hovorí sa, že choroba prichádza do života človeka preto, aby niečo vo svojom živote zmenil. Vyjsť z naučených stereotypov a vychodených chodníčkov však nie je jednoduché. Joga tu môže byť dobrým pomocníkom a môže byť tou prvou zmenou, na ktorú potom nadviažu ďalšie dôležité zmeny – či už v pracovnom rytme, v stravovacích návykoch, venovaní sa novým záľubám. Ich spoločným menovateľom je návrat pocitu radosti zo života.

Čím sa odlišujú hodiny jogy pre onkologických pacientov od klasických hodín jogy?

Základným rozdielom je, že cvičiaci môžu mať v dôsledku choroby alebo liečby určité pohybové obmedzenia a tieto pri cvičení zohľadňujem. Každej pacientke a pacientovi nájdeme primeranú variantu jogovej pozície, ktorú dokáže zacvičiť a postupne sa v nej zlepšovať. Jogové pozície sa skutočne dajú cvičiť na rôznom stupni náročnosti, od jednoduchých až po pokročilé formy. Rozdiel vo fyzickom vykonaní zásadne neznižuje účinky cviku. Jogová póza vždy oslovuje vedomie na úrovni myslenia, cítenia a vôle. Preto má zmysel cvičiť aj takzvané prípravné a menej náročné pozície. Dôležité je však neustále napredovať, zlepšovať sa aspoň v malých krôčikoch, aby sa z cvičenia jogy nestal len zvyk. A mnohí cvičiaci sa napriek ochoreniu naučia aj značne pokročilé formy. Vtedy si často uvedomíme, aká silná je ľudská vôľa a aký veľký potenciál v sebe nosíme.

Ochorenie občas vedie aj k uzavretiu sa pred svetom. Joga, ktorú vyučujem, si kladie za cieľ nabádať cvičiacich k väčšej otvorenosti voči okoliu a vnímaniu sveta okolo nás. Je teda cestou von z izolácie a k rozvoju sociálnych vzťahov. Hodiny jogy, ktoré vediem, či už v centre pomoci alebo aj pre širokú verejnosť, sa vyznačujú dôležitým sociálnym aspektom, ktorým je vzájomnosť a podpora. Cvičiaci sa navzájom vnímajú, robia ukážky cvikov pre ostatných, niekedy cvičíme vo dvojiciach a tak sa medzi nimi na jednej strane rozvíjajú podporné vzťahy a na druhej strane sa zvyšuje porozumenie jogovej práci, pretože ju vidia aj pohľadom ostatných účastníkov.

Na čo konkrétne sa zameriava joga pre onkologických pacientov?

V prvom rade sa učíme vnímať vlastnú chrbticu – odborne hovoríme o tzv. diferenciácií chrbtice. Snažíme sa rozlíšiť krčnú, hrudnú a driekovú chrbticu a v rozličných pohyboch a cvikoch ich správne nasadzovať. Je rozdiel, či chrbticu používame pri činnosti alebo pri cvičení aktívne, alebo pasívne. Aktívna práca s chrbticou je viac zmysluplná, lebo zvyšuje silu okolitého svalstva, čo napomáha k lepšiemu držaniu tela. Zvyšuje sa ňou tiež pružnosť a ohybnosť chrbtice, ktoré sú prevenciou ochorení medzistavcových platničiek a celkovo znamenajú lepšie zdravie chrbta.

Ďalšou dôležitou prácou na lekciách jogy je rozvoj koncentrácie pri cvičení. Okrem vykonávania pohybov venujeme pozornosť významu cvikov a počas cvičenia cibríme aj naše vedomie a sústredenosť. Mnoho cvikov - napríklad rovnovážny stoj na jednej nohe alebo záklony - vyžaduje určitý stav vnútorného pokoja pri súčasnom dobrom vnímaní okolia. Venujeme sa aj tomu, ako viesť vlastné vedomie a udržať pozornosť pri zvolenej aktivite a v pokoji.

Zaujímavou a obľúbenou prácou na hodinách je zaoberanie sa so zákonitosťami vykonávania pohybov, ktoré umožňujú napredovanie v jednotlivých cvikoch. Ako sa dá v sede so spojenými vystretými nohami dotknúť hlavou na kolenách? Ako sa dá zacvičiť stoj na lopatkách bez opory dlaní? Nie je to žiadna akrobacia, ako by sa mohlo zdať na prvý pohľad. Z porozumenia zákonitostiam pohybu a správnym vedením tela vznikajú nové formy a pózy, ktoré sú pre organizmus veľmi prospešné a ich utváranie rozvíja umelecké cítenie cvičiaceho.
 

Relaxačná týždňovka 2019 Trenčianske Teplice

Ako je to s dýchaním? Učia sa klienti aj správne dýchať?

Podobne ako pri práci s chrbticou, aj pri dýchaní začíname so spoznávaním a uvedomovaním si kvality vlastného dychu. Ideálny stav dychu je vtedy, keď nádych a výdych plynú v pokojnom striedaní, teda bez zádrží a prerušovania, bez ohľadu na to, akú činnosť vykonávame. Dosiahnuť pokojný dych v stave bez námahy nie je veľmi ťažké. Hoci niektorí ľudia sú schopní „nedýchať“, teda zadržiavať dych a dýchať veľmi plytko aj v nenáročnom ľahu na chrbte. Takže v prvom rade spoznávame, ako dýchame. Aby sme sa prepracovali k spomenutému ideálnemu stavu, je potrebné naučiť sa postupne voľne dýchať aj v zložitejších jogových pozíciách, alebo pri kondičnej rozcvičke. S pribúdajúcimi skúsenosťami s jogovými cvikmi sa zlepšuje kvalita dychu prirodzene. Dýchacie cvičenia a autosugestívne metódy ovplyvňovania napr. dychu, alebo vedomia však zo zásady nepoužívam, nakoľko nie sú v súlade s princípmi zachovávania slobodnej vôle a konania z vlastného záujmu.

Pre koho sú tieto kurzy vhodné?

Kurzy sú vhodné pre každého pacienta, pričom je potrebné zohľadniť jeho momentálny zdravotný stav. Kurzy jogy sú predovšetkým pohybová aktivita, čiže prvým predpokladom je aspoň základná pohyblivosť – dokázať sadnúť si na zem, postaviť sa, bez bolestí sa predkloniť, ovládať končatiny. Jednoduché formy cvikov môžu cvičiť pacienti aj počas prebiehajúcej liečby, ak ju dobre znášajú. Značné obmedzenia pre cvičenie jogy existujú v prípade nádorových ochorení pohybového aparátu, metastáz na chrbtici alebo na vnútorných orgánoch.

Treba cvičenie jogy konzultovať s lekárom?

Konzultácie vo všeobecnosti možno odporučiť, pretože cvičiaci zistí svoje prípadné individuálne obmedzenia, vyplývajúce z konkrétnej diagnózy. Pri ľahšom priebehu ochorenia a dobrom tolerovaní liečby, teda pokiaľ sa cvičiaci cíti relatívne dobre, konzultácia nie je nevyhnutná. Jogové pohyby majú prirodzený charakter, cvičíme len s vlastným telom a mieru intenzity cvičenia zvyšujeme pozvoľna, s narastajúcimi skúsenosťami, takže organizmus sa na cvičenie dobre adaptuje.

Relaxačná týždňovka 2019 Dudince

Môže sa človek vďaka joge vyliečiť z rakoviny?

Zdravotné účinky jogy sú vo verejnosti všeobecne dobre známe. Joga zjavne prispieva k posilňovaniu imunity. Prečo je tomu tak? Imunitný systém je bezprostredne prepojený s nervovým systémom a látkovým metabolizmom. Striedanie fáz aktivity a uvoľnenia počas jogového cvičenia blahodarne ovplyvňuje vegetatívny nervový systém, najmä tzv. parasympatikus, ktorý je zodpovedný za regeneráciu a tvorbu telových rezerv.

Pri rozpínavých pohyboch v strednej časti trupu sa podnecuje aktivita tráviacej sústavy, najmä pankreasu a pečene. Vďaka aktivovaniu látkového metabolizmu sa zlepšuje tvorba vnútorného tepla v organizme. Teplo je akýmsi vedľajším produktom látkovej premeny a jeho energiu využíva potom imunitný systém na správne rozlišovanie a likvidáciu cudzorodých látok a škodlivín v tele.

Joga teda umožňuje celkové ozdravenie tela – regeneruje nervový systém, zlepšuje trávenie a zabudovávanie živín v organizme, napomáha imunitnému systému tvorbou tepla. To všetko sú predpoklady, aby sa organizmus dokázal lepšie vysporiadať s príčinami choroby a aktivoval vlastné obranné mechanizmy, čo má zásadný význam pri liečbe rakoviny.

Autor jogovej koncepcie Nová jogová vôľa, pán Heinz Grill často zdôrazňuje myšlienku, že to čo pomáha, nie je jogový cvik samotný, ale že liečivé sily organizmu podnecuje skutočný záujem o cvičenie a opakované zaoberanie sa s cvikom, aby sa ho cvičiaci pekne a správne naučil. Takže človek môže prekonať rôzne choroby aj vďaka tomu, resp. hlavne preto, že svoj záujem nasmeruje viac na svoje okolie, k novým úlohám a výzvam v živote (napr. k cvičeniu jogy) a toto konanie zo záujmu má silu prinavrátiť ho späť do aktívneho života. Koncepcia Novej jogovej vôle tvorí základ jogovej metodiky pre cvičenia onkologických pacientov. Viac sa o nej môžete dozvedieť napríklad z kníh Duševná dimenzia jogy a Joga a rakovina, ktoré v roku 2018 vyšli aj v slovenskom jazyku.

Kurzy jogy so zameraním na onkologických pacientov v ponuke jogových štúdií bežne nenájdeme...

Áno, takéto kurzy sú zriedkavé. Bežne sú v ponuke kurzy pre zdravých záujemcov, ideálne bez akýchkoľvek kontraindikácií. Joga je skutočne dobrou prevenciou chorôb a bola by preto škoda, aby sa nedostávala aj k chorým, ktorí potrebujú posilniť organizmus v boji s chorobami. Za mojím rozhodnutím venovať sa joge pre ľudí s onkologickým ochorením stálo ochorenie môjho blízkeho človeka. Napriek intenzívnej liečbe, ktorú ochotne podstúpil a dodržiaval všetky pokyny lekárov, rakovina napredovala a spoločne sme pociťovali veľkú bezmocnosť. Keď som vďaka štúdiu koncepcie Novej jogovej vôle hlbšie spoznala možnosti kvalitnej jogovej praxe a potenciálne priaznivé účinky jogy, rozhodla som sa učiť jogu aj onkologických pacientov. Joga je pre nich dôležitý nástroj, aby sa naučili zvládať strachy prameniace z choroby, aby do svojho života mohli vniesť zmysluplnú pohybovú aktivitu, aby sa pokúsili nájsť v živote niečo, čo ich zaujíma a teší, a tým získali vlastné a zásadné pomocné prostriedky v boji proti rakovine.

Kde okrem Centra pomoci LPR v Bratislave Vás klienti nájdu alebo môžu konzultovať?

Kurzy pre onkologických pacientov vediem len v centre pomoci. Niekoľkokrát do roka však v spolupráci s Ligou proti rakovine vediem cvičenia na rôznych podujatiach v regiónoch – najmä na tzv. relaxačných týždňovkách. Pre cvičenie na doma som vydala preklad knižky Joga a rakovina, ktorá bližšie vysvetľuje význam cvičenia jogy pre onkologických pacientov a niektoré základné jogové cviky. Klienti sa môžu inšpirovať aj na mojom webe, kde v časti Pohľady prinášam návody na cvičenie na doma a rôzne inšpiratívne články o joge.


Podeľte sa o článok s priateľmi na sociálnych sieťach: